• Kritéria zápisu 2022/2023

   • Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s novelizovanými právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů ZÁPIS do DOBRÉ Montessori základní školy a mateřské školy s.r.o.

    V DOBRÉ škole nám jde o kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání děti vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky.

    Maximální kapacita prvního ročníku je 10 žáků v souladu se strategickým záměrem školy, která má finální kapacitu 84 míst v 1. – 9. třídě. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit. 

    V případě převisu zájmu rozhodujeme zejména dle těchto kritérií (jsou přijímáni přednostně děti splnící dané kritérium):

    1. posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců 

    • přednostně jsou přijímány děti, které mají na základní škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb

    • v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které přijdou k zápisu a splňují níže uvedená kritéria (nejprve děti, které mají tři body a poté ty, co mají dva body a nakonec jeden bod) v případě, že více zájemců než volných míst přistupuje se k losování (viz. níže)

      

    2. děti po odkladu PŠD zapsané v loňském roce na naší škole


    3. podpora kontinuity vzdělávání - absolvování mateřské školy či přípravné třídy při dané základní škole (případně jiné školy v rámci  montessori systému)

     

    4. zákonní zástupci sdílejí pedagogické principy školy 

     

    Výsledky zápisu zveřejníme do 15 pracovních dnů od ukončení zápisu na webových stránkách školy pod přiděleným číslem jednacím uchazeče. Taktéž budou informace o přijetí k základnímu vzdělávání zveřejněny v DOBRÉ Montessori základní škole a mateřské škole s.r.o. na přístupném místě. U přijatých dětí bude následovat podepsání smlouvy o vzdělávání v individuálně domluveném termínu. Nepřijaté uchazeče budeme informovat písemně, doručením Rozhodnutí o nepřijetí.

    Termíny zápisů - do 1. ročníku: čtvrtek 7. dubna 2022

    V případě většího počtu zájemců, je možné nabídnout termíny také v pátek 8. dubna 2022

     

    Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.